$A$. LÝ THUYẾT
$I$. Tính chất hóa học
$1$. Phản ứng cộng
$a$, Cộng $H_2$ tạo ankan
$C_nH_{2n} + H_2$ $\overset{t , Ni}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n+2}$
$b$, Cộng halogen $X_2$( thường là clo hoặc brom) tạo dẫn xuất hidrocacbon
$C_nH_{2n} + X_2$ $\overset{t}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n}X_2$
- Anken làm mất màu dung dịch Brom nên người ta thường sử dụng dung dịch nước Brom để nhận biết Anken
$c$, Cộng $HX$ ( $HBr, HCl, H_2O$)
$C_nH_{2n} + HX$ $\rightarrow $ $C_nH_{2n+1}X$
$C_2H_4 + HBr$ $\rightarrow $ $C_2H_5Br$
$C_2H_4 + H_2O$ $\overset{t, H^+}{\rightarrow}$ $C_2H_5OH$
- Quy tắc cộng Maccopnhicop : Trong phản ứng cộng $HX$ vào liên kết đôi , nguyên tử $H$ chủ yếu cộng vào $C$ có nguyên tử C có bậc thấp hơn ( có nhiều $H$ ), và nguyên tử hay nhóm nguyên tử $X$ cộng vào nguyên tử $C$ bậc cao hơn ( ít $H$ hơn)
$2$. Phản ứng trùng hợp
- Phản ứng trùng hợp là phản ứng cộng nhiều phân tử nhỏ( monome) có cấu tạo tương tự nhau thành $1$ phân tử lớn( polime)
$nA$ $\overset{t,p,xt}{\rightarrow}$ $(-A-)_n$
- Phần trong ngoặc gọi là mắt xích
$nCH_2=CH_2$ $\overset{t,p,xt}{\rightarrow}$ $(-CH_2-CH_2-)_n$
- Điều kiện có pư trùng hợp :  trong phân tử monome phải có liên kết pi
$3$. Phản ứng oxi hóa
$a$. Phản ứng cháy
$C_nH_{2n} + 3n/2O_2$ $\overset{t}{\rightarrow}$ $nCO_2 + nH_2O$
- Ta luôn có $n_{CO_2} = n_{H_2O}$
$b$. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
- Anken làm mất màu thuốc tím
$3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O$ $\rightarrow $ $3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$
$3C_2H_4 + 2KMnO_4 + 4H_2O$ $\rightarrow $ $3HOCH_2-CH_2OH + 2MnO_2 + 2KOH$
- Phản ứng với thuốc tím cũng là phương pháp để phân biệt Anken
$II$. Điều chế
- Đề hidro hóa ankan
$C_nH_{2n+2}$ $\overset{t,xt}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n} + H_2$
- Cracking
$C_nH_{2n+2}$ $\overset{cracking}{\rightarrow}$ $C_aH_{2a+2} + C_bH_{2b}$
- Cộng $H_2$ , xt $Pd$ Ankin
$C_nH_{2n-2} + H_2$ $\overset{Pd,t^o}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n}$
- Dẫn xuất halogen
$C_nH_{2n+1}X + KOH$ $\overset{ancol}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n} + KX + H_2O$
- Từ dẫn xuất dihalogen
$C_nH_{2n}X_2 + Zn$ $\overset{t}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n} + ZnX_2$
- Tách $H_2O$ từ ancol đơn chức
$C_nH_{2n+1}OH$ $\overset{170^oC,H^+}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n} + H_2O$
$B$. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKEN
$I$. Phản ứng cộng $X_2,HX,H_2O,H_2$
* Phương pháp giải :
- Đối với cộng $HX,X_2$ ta cần xác định tỉ lệ mol giữa $HX,X_2$ với CxHy để từ đó => CTTQ của hợp chất hữu cơ
Giả sử với $C_nH_{2n}$ : $\frac{nX_2}{nC_xH_y}$ = $1$
           $C_nH_{2n+2}$ : $\frac{nX_2}{nC_xH_y}$ > $1$
           $C_nH_{2n-2}$ : $\frac{nX_2}{nC_xH_y}$ < $1$
- Đối với pư cộng $H_2$
+ Số mol khí giảm sau pư bằng số mol của $H_2$ đã pư
+ Sau khi cộng $H_2$ mà khối lượng mol TB của sản phẩm tạo thành nhỏ hơn $28$ thì chắc chắn có $H_2$ dư
* CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ $1$ : Cho hidrocacbon $X$ phản ứng với Brom ( trong dung dịch ) theo tỉ lệ mol $1 : 1$ , thu được chất hữu cơ $Y$ ( chứa $74,08$% $Br$ về khối lượng ). Khi $X$ pư với $HBr$ thì thu được $2$ sản phẩm hữu cơ khác nhau . Tên gọi của $X$ là:
A. But-$1$-en        B. But-$2$-en         C. Propilen         D. xiclopropan
Giải :
$X$ pư với $Br_2$ theo tỉ lệ $1 : 1$ nên CTTQ của $X$ là $C_nH_{2n}$
$C_nH_{2n} + Br_2$ $\rightarrow $ $C_nH_{2n}Br_2$
Theo giả thiết ta có : $\frac{80.2}{14n}$ = $\frac{74,08}{100 - 74,08}$ => $n = 4$ => $X$ là $C_4H_8$
Khi $X$ pư với $HBr$ cho $2$ sản phẩm hữu cơ khác nhau nên $X$ là But-$1$-en
$CH_2=CH-CH_2-CH_3 + HBr$ tạo ra $2$ sản phẩm    $CH_2Br-CH_2-CH_2-CH_3$ và $CH_3-CHBr-CH_2-CH_3$      
=> Đáp án $B$
Ví dụ $2$ : Cho $H_2$ và $1$ olefin có thể tích bằng nhau qua Niken nung nóng ta thu được hỗn hợp $A$ . Biết tỉ khối hơi của $A$ với $H_2$ là $23,2$. Hiệu suất phản ứng hidro hóa là $75$%. CTPT của olefin là
A. $C_2H_4$       B. $C_3H_6$        C. $C_4H_8$         D. $C_5H_{10}$
Giải :
Theo giả thiết ta chọn :  $n_{H_2} = nC_nH_{2n} = 1$ mol
$C_nH_{2n} + H_2$ $\overset{t,Ni}{\rightarrow}$ $C_nH_{2n+2}$
Theo pt , số mol khí giảm chính là số mol của $H_2$
$H$% = $75$% => $n_{H_2}$ pư = $0,75$ mol
=> Số mol khí sau pư là $1 + 1 - 0,75 = 1,25$ mol
Áp dụng ĐLBTKL ta có : $m_{H_2} + mC_nH_{2n} = m_A$
=> $M_A$ = $\frac{m_A}{n_A}$ = $\frac{1.2 + 1.14n}{1,25}$ = $23,2.2$ => $n = 4$
=> Olefin là $C_4H_8$
=> Đáp án $C$
$II$. Phản ứng oxi hóa
- Phản ứng thường gặp với dang này
$C_nH_{2n} + 3n/2O_2$ $\overset{t}{\rightarrow}$ $nCO_2 + nH_2O$
$3C_nH_{2n} + 2KMnO_4 + 4H_2O$ $\rightarrow $ $3C_nH_{2n}(OH)_2 + 2MnO_2 + 2KOH$
* CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Ví dụ $1$ : Hỗn hợp gồm Hidrocacbon $X$ và Oxi có tỉ lệ mol tương ứng $1 : 10$ . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu đuợc hỗn hợp khí $Y$ . Cho $Y$ qua dung dịch $H_2SO_4$ đặc thu được hỗn hợp khí $Z$ có tỉ khối so với $H_2$ là $19$. CTPT của $X$ là
A. $C_3H_8$       B. $C_3H_6$        C. $C_4H_8$        D. $C_3H_4$
Giải :
$M_Z = 19.2 = 38$ => $Z$ gồm $O_2$ và $CO_2$
Áp dụng sơ đồ đường chéo ta được $n_{O_2}/n_{CO_2}$ = $\frac{44 - 38}{38 - 32}$ = $\frac{1}{1}$ 
         $C_xH_y + (x+y/4)O_2$ $\overset{t}{\rightarrow}$ $xCO_2 + y/2H_2O$
bd         $1                     10$
pư         $1                    x+y/4                x$
sau pư $0                10-x-y/4           x$
$n_{O_2} = n_{CO_2}$ => $10 - x - y/4 = x$ => $40 = 8x + y$ => $x = 4 ; y = 8$
=> $X$ là $C_4H_8$
=> Đáp án $C$
Ví dụ $2$ : Đốt cháy hoàn toàn $8,96$ lít (đktc) hỗn hợp $2$ anken là đồng đẳng liên tiếp thu được $m$ gam nước và ($m + 39$) gam $CO_2$ . Hai anken đó là
A. $C_2H_4$ và $C_3H_6$            B. $C_4H_8$ và $C_5H_{10}$
C. $C_3H_6$ và $C_4H_8$            D. $C_6H_{12}$ và $C_5H_{10}$
Giải :
Đặt công thức TB của $2$ anken là $C_nH_{2n}$
$nC_nH_{2n} = 8,96/22,4 = 0,4$ mol
$C_nH_{2n} + 3n/2O_2$ $\overset{t}{\rightarrow}$ $nCO_2 + nH_2O$
$0,4                                 0,4n        0,4n$
Theo pt và theo đề ta có
$m_{CO_2} - m_{H_2O} = 44.0,4n - 18.0,4n = 39$ => $n = 3,75$
Vì $2$ anken là đồng đẳng kế tiếp nên $2$ anken là $C_3H_6$ và $C_4H_8$
=> Đáp án $C$
Ví dụ $3$ : Dẫn $1,68$ lít hỗn hợp khí $X$ gồm $2$ hidrocacbon vào bình đựng dung dịch Brom (dư). Sau khi pư xảy ra hoàn toàn , có $4$ gam brom đã pư và còn lại $1,12$ lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn $1,68$ lít $X$ thì sinh ra $2,8$ lít khí $CO_2$ .CTPT của $2$ hidrocacbon là :
A. $CH_4$ và $C_2H_4$    B. $CH_4$ và $C_3H_4$    C. $CH_4$ và $C_3H_6$    D. $C_2H_6$ và $C_3H_6$
Giải :
$n_X = 0,075$ mol , $n_{Br_2} = 0,025$ mol
Vì sau khi hỗn hợp $X$ pư với dung dịch Brom dư vẫn thoát ra khí nên trong $X$ có chứa $1$ hidrocacbon no ($A$) , $n_A = 0,05$ mol
Chất còn lại trong $X$ là hidrocacbon không no ($B$) , $n_B = 0,05$ mol
$n_{Br_2}/n_B = 1 : 1$ => Công thức của $B$ là $C_mH_{2m}$
Số nguyên tử $C$ trung bình của $2$ hidrocacbon = $n_{CO_2}/n_X = 0,125/0,075 = 1,667$ => $A$ là $CH_4$ do $B$ là $C_mH_{2m}$ ( $m > 1$)
$n_{CO_2} = 0,05.1 + 0,025m = 0,125$ => $m = 3$
=> $2$ hidrocacbon là $CH_4$ và $C_3H_6$
=> Đáp án $C$
$C$. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu $1$ : Đốt cháy hoàn toàn $20$ ml hỗn hợp $X$ gồm $C_3H_6,CH_4,CO$ ( thể tích $CO$ gấp $2$ lần thể tích $CH_4$) thu được $24$ml $CO_2$ ( các khí đo cùng điều kiện) . Tỉ khối của $X$ so với $H_2$ là
A. $12,9$            B. $25,8$             C. $22,2$           D. $11,1$
Câu $2$ : Để khử hoàn toàn $200$ ml dung dịch $KMnO_4 0,2$M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần $V$ lít khí $C_2H_4$ (đktc) . Giá trị tối thiểu của $V$ là
A. $2,24$            B. $2,688$            C. $4,48$           D. $1,344$
Câu $3$ : $0,05$ mol hodrocacbon $X$ làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa $8$ gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt $69,56$%. Công thức phân tử của $X$ là
A. $C_3H_6$          B. $C_4H_8$           C. $C_5H_{10}$      D. $C_5H_8$
Câu $4$ : Hỗn hợp $X$ gồm $2$ olefin đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy $5$ lít $X$ cần vừa đủ $18$ lít $O_2$ cùng điều kiện . Dẫn $X$ vào $H_2O$ có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp $Y$ trong đó tỉ lệ về số mol cac rượu bậc $I$ so với bậc $II$ là $7 : 3$ . Tính % khối lượng rượu bậc $II$ trong $Y$
A. $34,88$           B. $53,57$%           C. $66,67$%         D. $23,07$%
Câu $5$ : Cho hỗn hợp $X$ gồm Etilen và $H_2$ có tỉ khối với $H_2$ là $4,25$ . Dẫn $X$ qua bột Niken nung nóng ( hiệu suất pư là $75$%). Tỉ khối của $Y$ so với $H_2$ là
A. $5,23$            B. $3,25$             C. $5,35$           D. $10,46$
Câu $6$ : $X,Y,Z$ là $3$ hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng , trong đó $M_Z = 2M_X$ . Đốt cháy hoàn toàn $0,1$ mol $Y$ rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy và $2$ lít dung dịch $Ba(OH)_2$ $0,1$M được $1$ lượng kết tủa là
A. $19,7$            B. $39,4$             C. $59,1$           D. $9,85$
Câu $7$ : Hỗn hợp khí $A$ ở đktc gồm $2$ olefin . Để đốt cháy $7$ thể tích $A$ cần $31$ thể tích $O_2$ (đktc). Biết Olefin chứa nhiều $C$ chiếm khoảng $40 - 50$% thể tích hỗn hợp. CTPT của $2$ olefin là
A. $C_2H_4$ và $C_3H_6$          B. $C_3H_6$ và $C_4H_8$
C. $C_2H_4$ và $C_4H_8$          D. $A$ hoặc $C$ đúng
Câu $8$ : Một hỗn hợp $X$ gồm $2$ hidrocacbon $A, B$ có cùng số nguyên tử $C$ . $A,B$ chỉ có thể là ankan hoặc anken. Đốt cháy $4,48$ lít(đktc) hỗn hợp $X$ thu được $26,4$ gam $CO_2$ và $12,6$ gam $H_2O$. CTPT và số mol của $A, B$ là
A. $0,1$ mol $C_3H_8$ và $0,1$ mol $C_3H_6$    
B. $0,2$ mol $C_2H_6$ và $0,2$ mol $C_2H_4$
C. $0,08$ mol $C_3H_8$ và $0,12$ mol $C_3H_6$
D. $0,1$ mol $C_2H_6$ và $0,2$ mol $C_2H_4$
Câu $9$ : Đốt cháy hoàn toàn $1$ mol Anken $X$ thu được $CO_2$ và hơi nước. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằnng $100$ gam dung dịch $NaOH 21,62$% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của $NaOH$ chỉ còn $5$%. CTPT của $X$ là
A. $C_2H_4$          B. $C_3H_6$           C. $C_4H_8$         D. $C_5H_{10}$
Câu $10$ : Cho $10$ lít hỗn hợp khí ($54,6^o$C, $0,8064$ atm) gồm $2$ olefin lội qua bình đựng dung dịch Brom thấy khối lượng bình tăng $16,8$ gam. CTPT $2$ olefin là ( Biết số $C$ trong các anken không vượt quá $5$ )
A. $C_2H_4$ và $C_5H_{10}$           B. $C_3H_6$ và $C_5H_{10}$ 
C. $C_4H_8$ và $C_5H_{10}$           D. $A$ hoặc $B$
 

Đáp án : $1A   2D   3C   4A   5A   6A   7C   8A   9A   10D$


Thẻ

× 490

Lượt xem

12379
Chat chit và chém gió
 • Kim Chi: đâu hết rui???????????????????///////// 7/6/2015 9:49:37 PM
 • Ruanyu Jian: em gai! no la em gai ank day, em tha cho no dj 7/6/2015 9:50:57 PM
 • Kim Chi: ai ạ??? 7/6/2015 9:51:24 PM
 • Ruanyu Jian: happylăng lăng day! 7/6/2015 9:52:15 PM
 • Ruanyu Jian: em tha cho no dj nha! 7/6/2015 9:52:56 PM
 • Kim Chi: em vs lấy có 3000 sò thui 7/6/2015 9:53:37 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 9:53:44 PM
 • Ruanyu Jian: hjzhjz 7/6/2015 9:54:15 PM
 • Kim Chi: em ruột anh ak? 7/6/2015 9:54:58 PM
 • Ruanyu Jian: em gai, h ank gio thieu cho e pit may dua e cua ank, em mà giải bài của hộ thì nhẹ tay hộ ank nka! 7/6/2015 9:55:51 PM
 • Ruanyu Jian: k, em ket nghia, nkung ma con nay... 7/6/2015 9:56:35 PM
 • Kim Chi: eo 7/6/2015 9:56:53 PM
 • Kim Chi: mak nick 7/6/2015 9:57:00 PM
 • Kim Chi: huynhha là của ai v ạ? 7/6/2015 9:57:12 PM
 • Ruanyu Jian: em gai giup ank nka! 7/6/2015 9:59:00 PM
 • Kim Chi: giúp gì ạ? 7/6/2015 9:59:45 PM
 • Ruanyu Jian: ank k pit, sao vay e? 7/6/2015 9:59:51 PM
 • Kim Chi: nó là bạn anh mak 7/6/2015 10:00:26 PM
 • Ruanyu Jian: viec ank vua noi ve may dua e day! 7/6/2015 10:00:30 PM
 • Kim Chi: tự nhiên nó gửi yc kb vs em 7/6/2015 10:00:45 PM
 • Kim Chi: ok anh trai 7/6/2015 10:00:52 PM
 • Ruanyu Jian: ai? lam j co? 7/6/2015 10:00:56 PM
 • Kim Chi: có mak 7/6/2015 10:01:25 PM
 • Ruanyu Jian: ak ank vua thay yc kp, de ank xem da. 7/6/2015 10:01:51 PM
 • Kim Chi: em vãn còn bài 7/6/2015 10:02:37 PM
 • Kim Chi: anh tìm link hộ em nha 7/6/2015 10:02:46 PM
 • Ruanyu Jian: ukm, no cung gui cho ank, nhung ank k pit no. 7/6/2015 10:02:48 PM
 • Kim Chi: vậy ms nói 7/6/2015 10:03:05 PM
 • Ruanyu Jian: bai nao e? 7/6/2015 10:03:14 PM
 • Kim Chi: em chưa đăng 7/6/2015 10:03:42 PM
 • Ruanyu Jian: happydang dj, 7/6/2015 10:04:24 PM
 • Kim Chi: bài 3 hôm trước anh cũng chưa giải 7/6/2015 10:04:42 PM
 • Ruanyu Jian: hom sau ank dung may tink thi ank giai cho, may hom nay annk dung dt thi cki gui. link dk thui. 7/6/2015 10:05:45 PM
 • Ruanyu Jian: de ank nko su mui xem no jai dk k? 7/6/2015 10:06:45 PM
 • Kim Chi: em cần đáp án thui anh 7/6/2015 10:06:48 PM
 • Kim Chi: ko cần cak giải 7/6/2015 10:06:59 PM
 • Ruanyu Jian: su mụi 7/6/2015 10:07:27 PM
 • Ruanyu Jian: ukm, vay de ank jai rui ank gui cho. 7/6/2015 10:08:09 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/6/2015 10:08:19 PM
 • Ruanyu Jian: happyhay ank gui link cko nhanh nha. 7/6/2015 10:10:12 PM
 • Ruanyu Jian: dethi.violet.vn/present/show/entry_id/7041453 7/6/2015 10:14:49 PM
 • Ruanyu Jian: happycau 5 7/6/2015 10:15:42 PM
 • Ruanyu Jian: em gai xem dk k, de ank gui cai khac 7/6/2015 10:16:34 PM
 • Ruanyu Jian: worrieddau rui ta? 7/6/2015 10:17:35 PM
 • Ruanyu Jian: EM GAI!! SƯ MỤI!! 7/6/2015 10:18:46 PM
 • Kim Chi: được dui anh 7/6/2015 10:18:47 PM
 • Kim Chi: big_grin 7/6/2015 10:18:52 PM
 • Ruanyu Jian: chay dau het rui? 7/6/2015 10:19:18 PM
 • Ruanyu Jian: he, the thi tot, con pai nao thi cu dang len mha! 7/6/2015 10:20:17 PM
 • Kim Chi: em lười đăng 7/6/2015 10:20:34 PM
 • Kim Chi: còn mấy bài nữa liền 7/6/2015 10:20:45 PM
 • Kim Chi: hixxxxxxxxxxxx 7/6/2015 10:20:47 PM
 • Ruanyu Jian: big_grin 7/6/2015 10:20:56 PM
 • Ruanyu Jian: vay dang tung bai 1 thui 7/6/2015 10:21:34 PM
 • Kim Chi: sad 7/6/2015 10:21:54 PM
 • Ruanyu Jian: happydang ca cung dk. 7/6/2015 10:22:54 PM
 • Kim Chi: em còn 1 đống tích phân chưa xong 7/6/2015 10:22:58 PM
 • Ruanyu Jian: ?? 7/6/2015 10:23:21 PM
 • Kim Chi: lm sao giờ???crying 7/6/2015 10:23:23 PM
 • Kim Chi: 9h sáng mai em học dui 7/6/2015 10:23:37 PM
 • Ruanyu Jian: happyhoc them ak? 7/6/2015 10:24:26 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/6/2015 10:24:37 PM
 • Kim Chi: chết em dui 7/6/2015 10:24:43 PM
 • Kim Chi: huhuhuhu 7/6/2015 10:24:46 PM
 • Ruanyu Jian: the lo ma di lam pai di? 7/6/2015 10:25:17 PM
 • Kim Chi: em ko làm đc ms nói 7/6/2015 10:25:50 PM
 • Kim Chi: anh còn SGK giải tích 12 ko ạ? 7/6/2015 10:26:05 PM
 • Ruanyu Jian: qua ben toan dang it bai len. 7/6/2015 10:26:09 PM
 • Ruanyu Jian: cO, sao e? 7/6/2015 10:26:34 PM
 • Kim Chi: bên đó đang loạn dui 7/6/2015 10:26:36 PM
 • Kim Chi: chỗ ôn tập chương 3 ý ạ 7/6/2015 10:26:48 PM
 • Kim Chi: anh tìm link giải hộ em 7/6/2015 10:26:57 PM
 • Ruanyu Jian: happyank H khong o nha! hjxhjx, xl em gai! 7/6/2015 10:28:00 PM
 • Kim Chi: toois nay anh onl ko ạ? 7/6/2015 10:28:33 PM
 • Ruanyu Jian: em gai vao trang nay nha: loigiaihay.com 7/6/2015 10:28:55 PM
 • Ruanyu Jian: co, nkung ank o tren pa. 7/6/2015 10:29:34 PM
 • Kim Chi: trang đó mak có thì em ko nhờ anh dui 7/6/2015 10:30:06 PM
 • Kim Chi: thui để em tự tìm 7/6/2015 10:30:18 PM
 • Kim Chi: tối nay chắc em onl đc 7/6/2015 10:30:31 PM
 • Ruanyu Jian: em vao trang do rui chọn pkan toan hoc 12, co loi giai chi tiet day! 7/6/2015 10:30:52 PM
 • Ruanyu Jian: ukm, em dang qua ben toan day! 7/6/2015 10:32:08 PM
 • Kim Chi: nhưng mà ko có phần ôn tập chương 7/6/2015 10:32:46 PM
 • Ruanyu Jian: hjxhjx, bit the toi nay ank o nka, k jup j dk e gai rui, xl em gai nka! 7/6/2015 10:33:24 PM
 • Kim Chi: hi 7/6/2015 10:33:42 PM
 • Kim Chi: ko sao đâu mak anh 7/6/2015 10:33:50 PM
 • Kim Chi: anh cứ đi chơi đi 7/6/2015 10:34:00 PM
 • Kim Chi: happy 7/6/2015 10:34:07 PM
 • Ruanyu Jian: em vao google gõ giai toan sgk 12 thu xem 7/6/2015 10:35:11 PM
 • Kim Chi: em đang tìm ạ 7/6/2015 10:35:46 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/6/2015 10:36:33 PM
 • Ruanyu Jian: worried 7/6/2015 10:38:49 PM
 • Ruanyu Jian: puppy_dog_eyes 7/6/2015 10:40:12 PM
 • Ruanyu Jian: happycoa tim Dk. k? 7/6/2015 10:42:04 PM
 • Kim Chi: kooooooooooooooooooooooo ạ 7/6/2015 10:42:34 PM
 • Ruanyu Jian: em gai, dt ank het pin, toi em gai ma con on thi ta nc tip nha, ank di sac dt da. 7/6/2015 10:44:55 PM
 • Ruanyu Jian: wave 7/6/2015 10:45:46 PM
 • Kim Chi: vâng ạ 7/6/2015 10:45:50 PM
 • Kim Chi: wave 7/6/2015 10:45:58 PM
 • Ruanyu Jian: happy 7/7/2015 6:09:06 AM
 • Kim Chi: big_grin 7/7/2015 7:13:08 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11