I - SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG
1. Sự hình thành phân tử đơn chất
a) Sự hình thành phân tử  $H_2$
Nguyên tử  $H  (Z=1)$  có cấu hình electron là  $1s^1$, hai nguyên tử  $H$  liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử  $H$  góp  $1$  electron tạo thành một cặp electron chung trong phân tử  $H_2$. Như thế trong phân tử  $H_2$, mỗi phân tử có  $2$  electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hiếm heli:
$H^.  +  _.H  \rightarrow    H  :  H$
Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng,  $H:H$  được gọi là công thức electron. Thay hai chấm bằng  $1$  gạch, ta có  $H-H$  gọi là công thức cấu tạo.Giữa  $2$  nguyên tử hiđro có  $1$  cặp electron liên kết biểu thị bằng một gạch  $(-)$, đó là liên kết đơn.
b) Sự hình thành phân tử  $N_2$
Cấu hình electron nguyên tử của  $N  (Z=7)$  là  $1s^22s^22p^3$,  có  $5$  electron ở lớp ngoài cùng.
Trong phân tử nitơ  $N_2$, để đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất  $(Ne)$, mỗi nguyên tử nitơ phải góp chung  $3$  electron.

Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng  $3$  cặp electron liên kết biểu thị bằng ba gạch  $(\equiv)$, đó là liên kết ba. Liên kết ba này bền nên ở nhiệt độ thường, khí nitơ rất bền, kém hoạt động hóa học.
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị.
Các phân tử  $H_2,  N_2$  tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau), nên các cặp electron chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. Do đó, liên kết trong các phân tử đó không bị phân cực. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.
2. Sự hình thành phân tử hợp chất
a) Sự hình thành phân tử  $HCl$
Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử  $(H  và  Cl)$  góp  $1$  electron tạo thành  $1$  cặp electron chung để tạo nên một liên kết cộng hóa trị. Độ âm điện của clo là  $3,16$  lớn hơn độ âm điện của hiđro là  $2,20$  nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.
Trong công thức electron của phân tử có cực, người ta đặt cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của
nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Thí dụ:
$H   :   Cl$
Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.
b) Sự hình thành phân tử  $CO_2$  (có cấu tạo thẳng)
Cấu hình electron nguyên tử của  $C  (Z=6)$  là  $1s^22s^22p^2$, nguyên tử cacbon có  $4$  electron ở lớp ngoài cùng.
Cấu hình electron nguyên tử của  $O  (Z=8)$  là  $1s^22s^22p^4$, nguyên tử oxi có  $6$  electron ở lớp ngoài cùng.
Trong phân tử  $CO_2$, nguyên tử  $C$  nằm giữa  $2$  nguyên tử  $O$  và góp chung với mỗi nguyên tử  $O$  hai electron, mỗi nguyên tử  $O$  góp chúng với nguyên tử  $C$  hai electron tạo ra  $2$  liên kết đôi. Ta có:

Như vậy, mỗi nguyên tử  $C$  hay  $O$  đều có  $8$  electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Độ âm điện của oxi  $(3,44)$  lớn hơn độ âm điện của  $C  (2,55)$  nên cặp electron chung lệch về phía oxi. Liên kết giữa hai nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, nhưng phân tử  $CO_2$  có cấu tạo thẳng nên độ phân cực của hai liên kết đôi  $(C=O)$  triệt tiêu nhau, kết quả là toàn bộ phân tử không bị phân cực.
c) Liên kết cho - nhận
Trong một số trường hợp, cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho - nhận.
Thí dụ: Đối với phân tử  $SO_2$  công thức electron, công thức cấu tạo có thể biểu diễn như sau:

Nguyên tử  $S$  có  $6$  electron ở lớp ngoài cùng. Khi hình thành phân tử  $SO_2$, nguyên tử  $S$  đã dùng  $2$  electron độc thân góp chung với hai electron độc thân của một trong hai nguyên tử oxi. Nguyên tử  $S$  sử dụng một cặp electron để dùng chung với nguyên tử oxi còn lại. Trong công thức cấu tạo, người ta biểu diễn cặp electron chung bằng một gạch nối, cặp electron cho - nhận bằng một mũi tên có chiều hướng về phía nguyên tử nhận.
3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị
Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,..., có thể là chất lỏng: nước, ancol,... hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,... Các chất có cực như ancol etylic, đường,... tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không cực tan trong  dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...
Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

II - LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ VÀ SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
1. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
a) Sự hình thành phân tử  $H_2$
Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử  $H$  trong phân tử hiđro, hai obitan  $1s$  của hai nguyên tử  $H$  xen phủ với nhau tạo ra vùng xen phủ giữa hai hạt nhân nguyên tử. Xác suất có mặt của các electron tập trung chủ yếu ở khu vực giữa hai hạt nhân.Vì vậy, ngoài lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn có lực hút giữa các electron vơi hai hạt nhân hướng về tâm phân tử (hình   $3.2$).

Khi hai hạt nhân có khoảng cách  $d=0,074  nm$, các lực hút và lực đẩy cân bằng nhau  ($d$  được gọi là khoảng cách cân bằng hay độ dài của liên kết  $H-H$).
Ở khoảng cách cân bằng trên, phân tử  $H_2$  có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của hai nguyên tử riêng rẽ.
Đó là nguyên nhân của sự hình thành liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử  $H$  và là một liên kết hóa học bền.
b) Sự hình thành phân tử  $Cl_2$
Để giải thích sự hình thành liên kết  $Cl-Cl$, có thể dựa vào cấu hình electron của mỗi nguyên tử clo:

Sự hình thành liên kết giữa hai nguyên tử clo là do sự xen phủ giữa hai obitan p chứa electron độc thân của mỗi nguyên tử clo $(hình   3.3)$.

2. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
a) Sự hình thành phân tử  $HCl$.
Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất  $HCl$  được hình thành nhờ sự xenphủ giữa obitan  $1s$  của nguyên tử hiđro và obitan  $3p$  có   $1$  electron độc thân của nguyên tử clo $(hình   3.4)$.

b) Sự hình thành phân tử  $H_2S$
Sự hình thành phân tử  $H_2S$ có thể mô tả bằng hình ảnh xen phủ giữa obitan  $1s$  của các nguyên tử hiđro và  $2$  obitan  $p$ của nguyên tử lưu huỳnh. Lớp ngoài cùng của nguyên tử  $S$  có cấu hình electron  $3s^23p^4$.Trên  $2$  obitan $p$ có  $2$  electron độc thân. Hai obitan này xen phủ với  $2$  obitan  $1s$  có electron độc thân của  $2$  nguyên tử  $H$  tạo nên  $2$  liên kết  $S-H$  $(hình   3.5)$.

Thẻ

Lượt xem

15253
Chat chit và chém gió
 • Danicini: còn bà chân bị j k? straight_face 6/28/2016 11:26:54 PM
 • Danicini: tội cái xe thôi bà ạ straight_face 6/28/2016 11:27:18 PM
 • Diệu 1102: lúc mới bị tông không sao ông ạ straight_face lúc về có chuyện thôi straight_face 6/28/2016 11:27:33 PM
 • Diệu 1102: xe ông làm sao straight_face 6/28/2016 11:27:39 PM
 • Danicini: cũng ko có j... nát nát,... hôm đó t chạy xe ba t thôi... 6/28/2016 11:28:23 PM
 • Danicini: straight_face 6/28/2016 11:28:30 PM
 • Danicini: còn bà về có chuyện j?straight_face 6/28/2016 11:28:43 PM
 • maiphuongbich99: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10612/guip 6/28/2016 11:29:24 PM
 • maiphuongbich99: bạn nào làm giúp mình với được không 6/28/2016 11:29:39 PM
 • Diệu 1102: trời straight_face ông bị nặng quá straight_face 6/28/2016 11:29:51 PM
 • Diệu 1102: Danh straight_face ông giúp bạn kia đi straight_face 6/28/2016 11:30:14 PM
 • Danicini: t dốt hóa bà ạ straight_face 6/28/2016 11:30:38 PM
 • Danicini: giúp đc giúp rồi straight_face 6/28/2016 11:30:55 PM
 • Diệu 1102: tôi ban Hóa cơ bản straight_face ghé qua đây chơi thôi straight_face 6/28/2016 11:31:17 PM
 • Diệu 1102: xin lỗi bạn kia nhé straight_face 6/28/2016 11:31:25 PM
 • Danicini: so sorry straight_face 6/28/2016 11:31:38 PM
 • Diệu 1102: xe tôi sửa mất 30p straight_face trễ học nửa tiếng ông ạ straight_face 6/28/2016 11:32:25 PM
 • maiphuongbich99: sigh 6/28/2016 11:32:34 PM
 • Danicini: hài,... hôm đó t cũng đi hk,... nghĩ đc hơn tuần bà ạ straight_face 6/28/2016 11:33:40 PM
 • Diệu 1102: @@ ôi, h tôi sợ ra đường quá straight_face 6/28/2016 11:35:05 PM
 • Danicini: về nhà bà có ns j k? straight_face 6/28/2016 11:35:10 PM
 • Diệu 1102: có chứ ông straight_face 6/28/2016 11:35:21 PM
 • Diệu 1102: tôi kể hết straight_face 6/28/2016 11:35:27 PM
 • Diệu 1102: sau đó straight_face 6/28/2016 11:35:31 PM
 • Diệu 1102: bố bảo tôi: ' cẩn thận kẻo lại đi lại xe đạp nhé ' straight_face 6/28/2016 11:35:53 PM
 • Diệu 1102: mẹ tôi bảo: ' đo chưa chán ư' straight_face 6/28/2016 11:36:10 PM
 • Diệu 1102: xong mẹ chả nc với tôi nữa straight_face mắng luôn 1 trận straight_face 6/28/2016 11:36:32 PM
 • Diệu 1102: vậy đấy straight_face 6/28/2016 11:36:39 PM
 • Danicini: straight_face 6/28/2016 11:37:12 PM
 • Danicini: an ủi kiểu j để bà cười đây!? 6/28/2016 11:37:48 PM
 • Danicini: straight_face 6/28/2016 11:37:52 PM
 • Diệu 1102: tôi có buồn đến độ phải an ủi đâu ông straight_face cảm ơn ông nhé straight_face 6/28/2016 11:38:24 PM
 • Danicini: t thấy sót bà ạ straight_face 6/28/2016 11:38:51 PM
 • Diệu 1102: ông xót đường hay xót xe của ngta thế ông straight_face 6/28/2016 11:39:22 PM
 • Danicini: @@ 6/28/2016 11:40:05 PM
 • Danicini: bà nghĩ t v à? straight_face 6/28/2016 11:40:17 PM
 • Diệu 1102: không straight_face tôi đùa thôi straight_face 6/28/2016 11:40:47 PM
 • Danicini: straight_face 6/28/2016 11:41:04 PM
 • Diệu 1102: mà sao straight_face 6/28/2016 11:41:55 PM
 • Diệu 1102: h này ông còn chưa ngủ straight_face 6/28/2016 11:42:04 PM
 • Danicini: t định hỏi bà câu đó!?straight_face 6/28/2016 11:42:45 PM
 • Danicini: đang lm bt ngày mai,.. vừa lm vừa tám vs bà nên chưa xong đc straight_face 6/28/2016 11:44:11 PM
 • Diệu 1102: tôi vẫn thức khuya như thường mà ông straight_face 6/28/2016 11:44:11 PM
 • Diệu 1102: còn tôi đang học Lý straight_face 6/28/2016 11:44:25 PM
 • Danicini: bt mấy h bà ms ngủ? 6/28/2016 11:44:29 PM
 • Diệu 1102: mai đi học straight_face 6/28/2016 11:44:31 PM
 • Danicini: hk là cớ thức khuyastraight_face 6/28/2016 11:44:45 PM
 • ღ๖ۣۜKhờღ: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/10613/giup-voi-moi-nguoi-xin-cam-on 6/28/2016 11:44:53 PM
 • Diệu 1102: ông mấy h ngủ straight_face hay ông làm bt đi straight_face mai còn đi học 6/28/2016 11:44:53 PM
 • Danicini: bà cũng v còn j?straight_face 6/28/2016 11:45:18 PM
 • Diệu 1102: tôi học tối ông ạ straight_face không học sáng straight_face 6/28/2016 11:45:51 PM
 • Danicini: tôi thì ko ngủ sớm đc bà ạ straight_face 6/28/2016 11:46:48 PM
 • Diệu 1102: vậy sao tôi có thấy ông thức muộn vậy đâu straight_face 6/28/2016 11:47:30 PM
 • Danicini: do tôi ko ol htn thôi... straight_face 6/28/2016 11:47:59 PM
 • Diệu 1102: vậy hả, ukm straight_face ông học bài đi straight_face 6/28/2016 11:49:18 PM
 • Danicini: straight_face 6/28/2016 11:50:28 PM
 • Diệu 1102: straight_face 6/28/2016 11:59:12 PM
 • Danicini: 12h straight_face 6/29/2016 12:00:18 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face 6/29/2016 12:00:47 AM
 • Diệu 1102: good morning straight_face 6/29/2016 12:00:55 AM
 • Danicini: u2 straight_face 6/29/2016 12:01:13 AM
 • Diệu 1102: straight_face?? 6/29/2016 12:02:15 AM
 • Danicini: you too straight_face 6/29/2016 12:03:40 AM
 • Danicini: t mún đi ngủ bà ạ straight_face 6/29/2016 12:06:22 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face 6/29/2016 12:06:27 AM
 • Diệu 1102: ông ngủ đi straight_face 6/29/2016 12:06:33 AM
 • Diệu 1102: chúc ông ngủ ngon straight_face 6/29/2016 12:06:39 AM
 • Diệu 1102: see you straight_face 6/29/2016 12:06:45 AM
 • Danicini: vài giây sau lại ko mún ngủ bà ạ straight_face 6/29/2016 12:07:15 AM
 • Diệu 1102: ông bị gì thế sad straight_face 6/29/2016 12:07:28 AM
 • Danicini: bà đổi icon rồi kìa straight_face 6/29/2016 12:07:52 AM
 • Diệu 1102: không phải straight_face 6/29/2016 12:08:22 AM
 • Diệu 1102: ông bị gì thế straight_face 6/29/2016 12:08:33 AM
 • maiphuongbich99: cho hỏi : C2H2 , C3H6,CH4 có cái nào không phản ứng với dd Br2/CCl4 ko vậy 6/29/2016 12:08:59 AM
 • Danicini: Linh... bà bk ko? tui ko bk? straight_face 6/29/2016 12:10:15 AM
 • Diệu 1102: me too straight_face 6/29/2016 12:11:14 AM
 • Diệu 1102: tôi thấy C2H2, C3H6 td đc với Br2 straight_face 6/29/2016 12:11:31 AM
 • maiphuongbich99: ừ đúng rồi 6/29/2016 12:11:41 AM
 • Danicini: straight_face 6/29/2016 12:11:51 AM
 • maiphuongbich99: thôi mấy bạn ngủ ngon nhé 6/29/2016 12:11:52 AM
 • Diệu 1102: xl bạn nha straight_face 6/29/2016 12:12:05 AM
 • Danicini: xl... G9 6/29/2016 12:12:09 AM
 • Diệu 1102: mình không giúp đc straight_face 6/29/2016 12:12:12 AM
 • Danicini: straight_face me2 6/29/2016 12:12:18 AM
 • Diệu 1102: chúc bạn ngủ ngon straight_face 6/29/2016 12:12:20 AM
 • Danicini: cya 6/29/2016 12:12:27 AM
 • Diệu 1102: straight_face?? 6/29/2016 12:12:38 AM
 • Danicini: see u againt 6/29/2016 12:13:00 AM
 • Danicini: straight_face 6/29/2016 12:13:10 AM
 • Diệu 1102: ông chào tôi hay chào bạn đó đó straight_face 6/29/2016 12:13:30 AM
 • Danicini: Linh 6/29/2016 12:13:45 AM
 • Diệu 1102: ơi straight_face 6/29/2016 12:13:51 AM
 • Danicini: off straight_face 6/29/2016 12:13:54 AM
 • Diệu 1102: bye ông straight_face chúc ông ngủ ngon straight_face 6/29/2016 12:14:07 AM
 • Danicini: t chào bà đó straight_face 6/29/2016 12:14:10 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face bye ông straight_face 6/29/2016 12:14:28 AM
 • Danicini: Linh ngủ ngon straight_face mơ đẹp straight_face 6/29/2016 12:14:38 AM
 • Diệu 1102: bye ông straight_face 6/29/2016 12:15:04 AM
 • Danicini: bye straight_face 6/29/2016 12:15:06 AM
 • Diệu 1102: ukm straight_face 6/29/2016 12:16:06 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Đức Vỹ
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande Juxian
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ~ *** ~
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • SPAMER
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • ★★★★★★★★★★JOHNNN 509★★★★★★★★★★
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • Jessica
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • Vanus
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • ๖ۣۜJinღ๖ۣۜKaido ( Lãnh Phong)
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • Băng Hạ
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • •♥• Kem •♥•
 • thu1262000
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • bichxuyen222
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • noivoi_visaothe
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Duyên ngốc ngếch
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • cobedoihon999xx
 • khoqua122
 • vanhuydk
 • Kuroba Kaito
 • anh_hung_tooc
 • KIỀU TRINH
 • ❦Nắng❦
 • Minh Tâm
 • linh.sociuu.50
 • thuthuongkpl
 • tusso
 • tranhai98
 • Saodieuccnd
 • vinguyenvinguyenbe
 • myhuyen
 • suunhi
 • quocnhatlove0811
 • buatruavuive
 • vũ văn trí kiên
 • caothuhocduong9xtn
 • ♦ ♣ ๖ۣۜTrung ♠ ♥
 • thanhthuy
 • Elsie_EJ
 • Phương =.= Anh
 • kieuphuongcodon9x
 • nth.huonguyen.012
 • Sherry
 • Yến
 • ๖ۣۜConan♥doyleღ
 • Lê Thị Thùy Linh
 • hieu
 • ๖ۣۜSnowღ
 • aki
 • h231
 • Trang sưphụ
 • thaohoatob
 • woodygxpham
 • eri
 • min_0310
 • diepbangdao1
 • minhkaka
 • danius99qn
 • ۞♠ξ__Judal__ζ♣۞
 • vienvien
 • ღDღLღ1102ღ
 • phuonghoagcs
 • tasfuskau
 • manhcuong1999x
 • Hạ Băng
 • baongoc9912
 • Vy851998
 • Nobita trót yêu Shizuka
 • ducnguyenminh777
 • daehanmingukmanse99
 • amthambenem661
 • sophie.uyen89
 • giavip99
 • Danicini
 • ngdthqvbn
 • ngoc.nvb0108
 • kanguru_talatao
 • joehart3004
 • phu1279
 • svvodoi7
 • thuyduong99