I - SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG
1. Sự hình thành phân tử đơn chất
a) Sự hình thành phân tử  $H_2$
Nguyên tử  $H  (Z=1)$  có cấu hình electron là  $1s^1$, hai nguyên tử  $H$  liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử  $H$  góp  $1$  electron tạo thành một cặp electron chung trong phân tử  $H_2$. Như thế trong phân tử  $H_2$, mỗi phân tử có  $2$  electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hiếm heli:
$H^.  +  _.H  \rightarrow    H  :  H$
Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng,  $H:H$  được gọi là công thức electron. Thay hai chấm bằng  $1$  gạch, ta có  $H-H$  gọi là công thức cấu tạo.Giữa  $2$  nguyên tử hiđro có  $1$  cặp electron liên kết biểu thị bằng một gạch  $(-)$, đó là liên kết đơn.
b) Sự hình thành phân tử  $N_2$
Cấu hình electron nguyên tử của  $N  (Z=7)$  là  $1s^22s^22p^3$,  có  $5$  electron ở lớp ngoài cùng.
Trong phân tử nitơ  $N_2$, để đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất  $(Ne)$, mỗi nguyên tử nitơ phải góp chung  $3$  electron.

Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng  $3$  cặp electron liên kết biểu thị bằng ba gạch  $(\equiv)$, đó là liên kết ba. Liên kết ba này bền nên ở nhiệt độ thường, khí nitơ rất bền, kém hoạt động hóa học.
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị.
Các phân tử  $H_2,  N_2$  tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau), nên các cặp electron chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. Do đó, liên kết trong các phân tử đó không bị phân cực. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.
2. Sự hình thành phân tử hợp chất
a) Sự hình thành phân tử  $HCl$
Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử  $(H  và  Cl)$  góp  $1$  electron tạo thành  $1$  cặp electron chung để tạo nên một liên kết cộng hóa trị. Độ âm điện của clo là  $3,16$  lớn hơn độ âm điện của hiđro là  $2,20$  nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.
Trong công thức electron của phân tử có cực, người ta đặt cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của
nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Thí dụ:
$H   :   Cl$
Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.
b) Sự hình thành phân tử  $CO_2$  (có cấu tạo thẳng)
Cấu hình electron nguyên tử của  $C  (Z=6)$  là  $1s^22s^22p^2$, nguyên tử cacbon có  $4$  electron ở lớp ngoài cùng.
Cấu hình electron nguyên tử của  $O  (Z=8)$  là  $1s^22s^22p^4$, nguyên tử oxi có  $6$  electron ở lớp ngoài cùng.
Trong phân tử  $CO_2$, nguyên tử  $C$  nằm giữa  $2$  nguyên tử  $O$  và góp chung với mỗi nguyên tử  $O$  hai electron, mỗi nguyên tử  $O$  góp chúng với nguyên tử  $C$  hai electron tạo ra  $2$  liên kết đôi. Ta có:

Như vậy, mỗi nguyên tử  $C$  hay  $O$  đều có  $8$  electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Độ âm điện của oxi  $(3,44)$  lớn hơn độ âm điện của  $C  (2,55)$  nên cặp electron chung lệch về phía oxi. Liên kết giữa hai nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, nhưng phân tử  $CO_2$  có cấu tạo thẳng nên độ phân cực của hai liên kết đôi  $(C=O)$  triệt tiêu nhau, kết quả là toàn bộ phân tử không bị phân cực.
c) Liên kết cho - nhận
Trong một số trường hợp, cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho - nhận.
Thí dụ: Đối với phân tử  $SO_2$  công thức electron, công thức cấu tạo có thể biểu diễn như sau:

Nguyên tử  $S$  có  $6$  electron ở lớp ngoài cùng. Khi hình thành phân tử  $SO_2$, nguyên tử  $S$  đã dùng  $2$  electron độc thân góp chung với hai electron độc thân của một trong hai nguyên tử oxi. Nguyên tử  $S$  sử dụng một cặp electron để dùng chung với nguyên tử oxi còn lại. Trong công thức cấu tạo, người ta biểu diễn cặp electron chung bằng một gạch nối, cặp electron cho - nhận bằng một mũi tên có chiều hướng về phía nguyên tử nhận.
3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị
Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,..., có thể là chất lỏng: nước, ancol,... hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,... Các chất có cực như ancol etylic, đường,... tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không cực tan trong  dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...
Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

II - LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ VÀ SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
1. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
a) Sự hình thành phân tử  $H_2$
Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử  $H$  trong phân tử hiđro, hai obitan  $1s$  của hai nguyên tử  $H$  xen phủ với nhau tạo ra vùng xen phủ giữa hai hạt nhân nguyên tử. Xác suất có mặt của các electron tập trung chủ yếu ở khu vực giữa hai hạt nhân.Vì vậy, ngoài lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn có lực hút giữa các electron vơi hai hạt nhân hướng về tâm phân tử (hình   $3.2$).

Khi hai hạt nhân có khoảng cách  $d=0,074  nm$, các lực hút và lực đẩy cân bằng nhau  ($d$  được gọi là khoảng cách cân bằng hay độ dài của liên kết  $H-H$).
Ở khoảng cách cân bằng trên, phân tử  $H_2$  có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của hai nguyên tử riêng rẽ.
Đó là nguyên nhân của sự hình thành liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử  $H$  và là một liên kết hóa học bền.
b) Sự hình thành phân tử  $Cl_2$
Để giải thích sự hình thành liên kết  $Cl-Cl$, có thể dựa vào cấu hình electron của mỗi nguyên tử clo:

Sự hình thành liên kết giữa hai nguyên tử clo là do sự xen phủ giữa hai obitan p chứa electron độc thân của mỗi nguyên tử clo $(hình   3.3)$.

2. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
a) Sự hình thành phân tử  $HCl$.
Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất  $HCl$  được hình thành nhờ sự xenphủ giữa obitan  $1s$  của nguyên tử hiđro và obitan  $3p$  có   $1$  electron độc thân của nguyên tử clo $(hình   3.4)$.

b) Sự hình thành phân tử  $H_2S$
Sự hình thành phân tử  $H_2S$ có thể mô tả bằng hình ảnh xen phủ giữa obitan  $1s$  của các nguyên tử hiđro và  $2$  obitan  $p$ của nguyên tử lưu huỳnh. Lớp ngoài cùng của nguyên tử  $S$  có cấu hình electron  $3s^23p^4$.Trên  $2$  obitan $p$ có  $2$  electron độc thân. Hai obitan này xen phủ với  $2$  obitan  $1s$  có electron độc thân của  $2$  nguyên tử  $H$  tạo nên  $2$  liên kết  $S-H$  $(hình   3.5)$.

Thẻ

Lượt xem

11299
Chat chit và chém gió
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): whistling 8/28/2016 1:14:54 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:15:37 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): haizz..bùn qué hà...là..lá.laworried 8/28/2016 1:16:19 AM
 • con gián phồng tôm: bùn thì im 8/28/2016 1:17:19 AM
 • con gián phồng tôm: ko mượn mi gợi ra nhoé 8/28/2016 1:17:29 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughingngồi nt vs bạn gái 8/28/2016 1:17:53 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: quên cả bạn bè 8/28/2016 1:18:00 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 8/28/2016 1:18:03 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): phbbbbt e thik ns thì ns 8/28/2016 1:18:07 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:18:39 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): whistling bùn qué ik 8/28/2016 1:19:08 AM
 • con gián phồng tôm: ờhm 8/28/2016 1:19:11 AM
 • con gián phồng tôm: đc v đã hay Sờ Trêm àh 8/28/2016 1:19:29 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:20:14 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): straight_face 8/28/2016 1:20:14 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: Bền 8/28/2016 1:20:31 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: bạn gái ong tên j 8/28/2016 1:20:42 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: nhiu tuổi 8/28/2016 1:20:45 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: ở đâu 8/28/2016 1:20:48 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: khai nhanh nào 8/28/2016 1:20:54 AM
 • con gián phồng tôm: :v 8/28/2016 1:20:58 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 1:21:02 AM
 • con gián phồng tôm: không khai thì thể nào con Zin Bee kia cx inb bà khai sạch 8/28/2016 1:21:17 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): e có bik j au mờ klhai 8/28/2016 1:22:06 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): straight_face 8/28/2016 1:22:11 AM
 • con gián phồng tôm: mếu tin trong mọi tình huống 8/28/2016 1:22:22 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): e đâu bik cj ó tên j, số đo 3 vòng, bla,,,bla,,au 8/28/2016 1:22:29 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): big_grin 8/28/2016 1:22:36 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: sặc lun @@ 8/28/2016 1:22:48 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: z thì khai đi 8/28/2016 1:22:50 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 1:22:56 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: nhanh nào 8/28/2016 1:22:57 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:23:01 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: bà vẫn còn ma chat hả laughing 8/28/2016 1:23:10 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): cj kiu a bền khai ak chứ e hk bik j cảI_dont_know 8/28/2016 1:23:18 AM
 • con gián phồng tôm: méo 8/28/2016 1:23:20 AM
 • con gián phồng tôm: khai ra bùn bỏ boà 8/28/2016 1:23:25 AM
 • con gián phồng tôm: bỏ ik bỏ ik 8/28/2016 1:23:31 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:23:37 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: ai đó 8/28/2016 1:23:40 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: khai nhanh nào 8/28/2016 1:23:45 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: vẫn cn nè laughing 8/28/2016 1:23:55 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 1:24:09 AM
 • con gián phồng tôm: bà Zin k bik nhưng thể lào nếu ns cx chém banh trành ra mà coi 8/28/2016 1:24:10 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): rolling_on_the_floor 8/28/2016 1:24:19 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): chịn của a e hk chém au,,vì thế e hk bik j cả,,có thì tự a khai thuihappy 8/28/2016 1:24:56 AM
 • con gián phồng tôm: chắc là ko bik gì ko 8/28/2016 1:25:43 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:25:50 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: nói coi 8/28/2016 1:26:01 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: bực 2 ng này wa 8/28/2016 1:26:06 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: hay là 2 ng đag chat vs nhau hả rolling_on_the_floor 8/28/2016 1:26:18 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): thì e chỉ bik cj ó là angela của a thui 8/28/2016 1:26:57 AM
 • con gián phồng tôm: ồh 8/28/2016 1:27:08 AM
 • con gián phồng tôm: v là ko bik hả 8/28/2016 1:27:11 AM
 • con gián phồng tôm: càng tốt khỏi khai ^^ 8/28/2016 1:27:17 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): happy 8/28/2016 1:27:35 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing méo j 8/28/2016 1:27:37 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: k nói tui coi Trinh vs Bền là of nhau 8/28/2016 1:27:47 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: mấy bạn là ma hay là ng laughing 8/28/2016 1:27:48 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 8/28/2016 1:27:50 AM
 • con gián phồng tôm: ma 8/28/2016 1:28:06 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): straight_face ns z a bền hk thik au 8/28/2016 1:28:26 AM
 • con gián phồng tôm: sống 4016 năm rồi người thế méo nào đc 8/28/2016 1:28:27 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: lượn ây laughing 8/28/2016 1:28:32 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: sợ roài 8/28/2016 1:28:35 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:30:07 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): laughing 8/28/2016 1:30:13 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: thich ổng cũng k nói 8/28/2016 1:30:17 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: h tui trêu 2 ng 8/28/2016 1:30:21 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: nếu ông Bền k khai 8/28/2016 1:30:26 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 8/28/2016 1:30:29 AM
 • con gián phồng tôm: thoải mái ik 8/28/2016 1:30:34 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): straight_face a bền giận đóa 8/28/2016 1:30:43 AM
 • con gián phồng tôm: nhưng t ko có =) 8/28/2016 1:30:44 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: rolling_on_the_floor 8/28/2016 1:32:22 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: giận ak 8/28/2016 1:32:26 AM
 • con gián phồng tôm: zép 8/28/2016 1:32:58 AM
 • con gián phồng tôm: gì chứ cái này làm tui buồn lắm đấy! 8/28/2016 1:33:12 AM
 • con gián phồng tôm: đừng động vào nghen =) 8/28/2016 1:33:21 AM
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ: laughing đồ điên 8/28/2016 1:33:35 AM
 • con gián phồng tôm: ờhm 8/28/2016 1:33:46 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): a bền thik ng # òi..cj đừng chọc.. 8/28/2016 1:33:50 AM
 • con gián phồng tôm: thik ns sao cx đc 8/28/2016 1:34:16 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing z á 8/28/2016 1:34:16 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: ai biểu k nói chi 8/28/2016 1:34:22 AM
 • con gián phồng tôm: ko chịu đc thì t off thôi chứ sao đâu 8/28/2016 1:34:29 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: Bùn vì j 8/28/2016 1:34:30 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: vị bị trêu á 8/28/2016 1:34:34 AM
 • con gián phồng tôm: t ko thik gây war 8/28/2016 1:34:34 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: confused 8/28/2016 1:34:41 AM
 • con gián phồng tôm: nààààààààà 8/28/2016 1:34:44 AM
 • con gián phồng tôm: tui bị trêu mà buồn áh 8/28/2016 1:34:55 AM
 • con gián phồng tôm: còn khướt nhoé 8/28/2016 1:35:00 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): straight_face e cx chẳng hỉu í a bền là j cj ạ 8/28/2016 1:35:06 AM
 • ๖ۣۜSnowღ: laughing 8/28/2016 1:35:07 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): liar 8/28/2016 1:39:18 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): thâu e ik ngủ ngenlaughing 8/28/2016 1:42:12 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): pp cj êubig_hug 8/28/2016 1:42:27 AM
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。): pp a bền 8/28/2016 1:42:47 AM
 • con gián phồng tôm: pai 8/28/2016 1:42:59 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • Ruande zôn
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • ๖ۣۜLouisa'sღ๖ۣۜLãnhღ
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • Ruanyu Jian
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • DuDu
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • ๖ۣۜSuperღ
 • Thanh Niên Sống Ảo
 • băng
 • ๖ۣۜConan٩(^‿^)۶๖ۣۜDoyle(✿◠‿◠)
 • kaito kid
 • Susu Anh
 • bóng ma đường baker
 • JTR
 • ๖ۣۜSnowღ
 • TrinhᵔᴥᵔBee(。◕‿◕。)
 • KKKkhiem
 • khanhpino2011