I - SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG
1. Sự hình thành phân tử đơn chất
a) Sự hình thành phân tử  $H_2$
Nguyên tử  $H  (Z=1)$  có cấu hình electron là  $1s^1$, hai nguyên tử  $H$  liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử  $H$  góp  $1$  electron tạo thành một cặp electron chung trong phân tử  $H_2$. Như thế trong phân tử  $H_2$, mỗi phân tử có  $2$  electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hiếm heli:
$H^.  +  _.H  \rightarrow    H  :  H$
Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng,  $H:H$  được gọi là công thức electron. Thay hai chấm bằng  $1$  gạch, ta có  $H-H$  gọi là công thức cấu tạo.Giữa  $2$  nguyên tử hiđro có  $1$  cặp electron liên kết biểu thị bằng một gạch  $(-)$, đó là liên kết đơn.
b) Sự hình thành phân tử  $N_2$
Cấu hình electron nguyên tử của  $N  (Z=7)$  là  $1s^22s^22p^3$,  có  $5$  electron ở lớp ngoài cùng.
Trong phân tử nitơ  $N_2$, để đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất  $(Ne)$, mỗi nguyên tử nitơ phải góp chung  $3$  electron.

Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng  $3$  cặp electron liên kết biểu thị bằng ba gạch  $(\equiv)$, đó là liên kết ba. Liên kết ba này bền nên ở nhiệt độ thường, khí nitơ rất bền, kém hoạt động hóa học.
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.
Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị.
Các phân tử  $H_2,  N_2$  tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm điện như nhau), nên các cặp electron chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. Do đó, liên kết trong các phân tử đó không bị phân cực. Đó là liên kết cộng hóa trị không cực.
2. Sự hình thành phân tử hợp chất
a) Sự hình thành phân tử  $HCl$
Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử  $(H  và  Cl)$  góp  $1$  electron tạo thành  $1$  cặp electron chung để tạo nên một liên kết cộng hóa trị. Độ âm điện của clo là  $3,16$  lớn hơn độ âm điện của hiđro là  $2,20$  nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.
Trong công thức electron của phân tử có cực, người ta đặt cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của
nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Thí dụ:
$H   :   Cl$
Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.
b) Sự hình thành phân tử  $CO_2$  (có cấu tạo thẳng)
Cấu hình electron nguyên tử của  $C  (Z=6)$  là  $1s^22s^22p^2$, nguyên tử cacbon có  $4$  electron ở lớp ngoài cùng.
Cấu hình electron nguyên tử của  $O  (Z=8)$  là  $1s^22s^22p^4$, nguyên tử oxi có  $6$  electron ở lớp ngoài cùng.
Trong phân tử  $CO_2$, nguyên tử  $C$  nằm giữa  $2$  nguyên tử  $O$  và góp chung với mỗi nguyên tử  $O$  hai electron, mỗi nguyên tử  $O$  góp chúng với nguyên tử  $C$  hai electron tạo ra  $2$  liên kết đôi. Ta có:

Như vậy, mỗi nguyên tử  $C$  hay  $O$  đều có  $8$  electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Độ âm điện của oxi  $(3,44)$  lớn hơn độ âm điện của  $C  (2,55)$  nên cặp electron chung lệch về phía oxi. Liên kết giữa hai nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, nhưng phân tử  $CO_2$  có cấu tạo thẳng nên độ phân cực của hai liên kết đôi  $(C=O)$  triệt tiêu nhau, kết quả là toàn bộ phân tử không bị phân cực.
c) Liên kết cho - nhận
Trong một số trường hợp, cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho - nhận.
Thí dụ: Đối với phân tử  $SO_2$  công thức electron, công thức cấu tạo có thể biểu diễn như sau:

Nguyên tử  $S$  có  $6$  electron ở lớp ngoài cùng. Khi hình thành phân tử  $SO_2$, nguyên tử  $S$  đã dùng  $2$  electron độc thân góp chung với hai electron độc thân của một trong hai nguyên tử oxi. Nguyên tử  $S$  sử dụng một cặp electron để dùng chung với nguyên tử oxi còn lại. Trong công thức cấu tạo, người ta biểu diễn cặp electron chung bằng một gạch nối, cặp electron cho - nhận bằng một mũi tên có chiều hướng về phía nguyên tử nhận.
3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị
Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,..., có thể là chất lỏng: nước, ancol,... hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,... Các chất có cực như ancol etylic, đường,... tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không cực tan trong  dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...
Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

II - LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ VÀ SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
1. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất
a) Sự hình thành phân tử  $H_2$
Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử  $H$  trong phân tử hiđro, hai obitan  $1s$  của hai nguyên tử  $H$  xen phủ với nhau tạo ra vùng xen phủ giữa hai hạt nhân nguyên tử. Xác suất có mặt của các electron tập trung chủ yếu ở khu vực giữa hai hạt nhân.Vì vậy, ngoài lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn có lực hút giữa các electron vơi hai hạt nhân hướng về tâm phân tử (hình   $3.2$).

Khi hai hạt nhân có khoảng cách  $d=0,074  nm$, các lực hút và lực đẩy cân bằng nhau  ($d$  được gọi là khoảng cách cân bằng hay độ dài của liên kết  $H-H$).
Ở khoảng cách cân bằng trên, phân tử  $H_2$  có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của hai nguyên tử riêng rẽ.
Đó là nguyên nhân của sự hình thành liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử  $H$  và là một liên kết hóa học bền.
b) Sự hình thành phân tử  $Cl_2$
Để giải thích sự hình thành liên kết  $Cl-Cl$, có thể dựa vào cấu hình electron của mỗi nguyên tử clo:

Sự hình thành liên kết giữa hai nguyên tử clo là do sự xen phủ giữa hai obitan p chứa electron độc thân của mỗi nguyên tử clo $(hình   3.3)$.

2. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất
a) Sự hình thành phân tử  $HCl$.
Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất  $HCl$  được hình thành nhờ sự xenphủ giữa obitan  $1s$  của nguyên tử hiđro và obitan  $3p$  có   $1$  electron độc thân của nguyên tử clo $(hình   3.4)$.

b) Sự hình thành phân tử  $H_2S$
Sự hình thành phân tử  $H_2S$ có thể mô tả bằng hình ảnh xen phủ giữa obitan  $1s$  của các nguyên tử hiđro và  $2$  obitan  $p$ của nguyên tử lưu huỳnh. Lớp ngoài cùng của nguyên tử  $S$  có cấu hình electron  $3s^23p^4$.Trên  $2$  obitan $p$ có  $2$  electron độc thân. Hai obitan này xen phủ với  $2$  obitan  $1s$  có electron độc thân của  $2$  nguyên tử  $H$  tạo nên  $2$  liên kết  $S-H$  $(hình   3.5)$.

Thẻ

Lượt xem

12369
Chat chit và chém gió
 • Binsaito: gì ới 11/25/2015 10:18:53 PM
 • Nhok Clover: thừa nhận r hả 11/25/2015 10:18:58 PM
 • Nhok Clover: laughing 11/25/2015 10:19:00 PM
 • Binsaito: hok tin 96 đâu :/ 11/25/2015 10:19:02 PM
 • Binsaito: quỉ sứ hà :v 11/25/2015 10:19:10 PM
 • Nhok Clover: rolling_on_the_floor 11/25/2015 10:19:15 PM
 • Nhok Clover: giống con gái y chang lun 11/25/2015 10:19:23 PM
 • Nhok Clover: e giả gái miết mà k giống gì hết 11/25/2015 10:19:34 PM
 • Nhok Clover: a chỉ e đi 11/25/2015 10:19:39 PM
 • ngomen24998: c đây 11/25/2015 10:20:07 PM
 • Binsaito: có gì đâu 11/25/2015 10:20:21 PM
 • Nhok Clover: c thức khuya thế 11/25/2015 10:20:23 PM
 • Nhok Clover: a chỉ xem nào 11/25/2015 10:20:32 PM
 • ngomen24998: ừa 11/25/2015 10:20:45 PM
 • ngomen24998: c còn hc bài nữa nak 11/25/2015 10:21:02 PM
 • Binsaito: Ngày nào cũng bị con nhỏ bên cạnh hát cho nghe bài Là con gái thật tuyệt giờ nó ra như này hà broken_heart 11/25/2015 10:21:10 PM
 • ngomen24998: là con gái cug vui mak bin 11/25/2015 10:21:33 PM
 • Nhok Clover: hehe 11/25/2015 10:21:57 PM
 • Nhok Clover: là con gái thật mệt thì có 11/25/2015 10:22:05 PM
 • ngomen24998: s thế 11/25/2015 10:22:25 PM
 • Nhok Clover: e thấy bất công lắm c 11/25/2015 10:22:35 PM
 • Nhok Clover: toàn bị lũ con trai trong lớp nói là đồ con gái 11/25/2015 10:22:50 PM
 • Binsaito: ớ làm con gái sướng á, toàn đk ăn free ko ._. 11/25/2015 10:22:52 PM
 • Nhok Clover: khỉ á 11/25/2015 10:23:03 PM
 • Nhok Clover: e có được free đâu mà nói 11/25/2015 10:23:11 PM
 • Binsaito: còn đk gọi cái tên sung sướng nữa chớ 11/25/2015 10:23:20 PM
 • Binsaito: 2 lưng :3 11/25/2015 10:23:27 PM
 • ngomen24998: aj noj con gái ăn free chứ 11/25/2015 10:24:23 PM
 • Binsaito: thế ko có free hả 11/25/2015 10:24:43 PM
 • ngomen24998: k 11/25/2015 10:25:25 PM
 • ngomen24998: tự mình mua đấy 11/25/2015 10:25:34 PM
 • ngomen24998: đâu faj aj cug ăn free đâu Bin 11/25/2015 10:25:53 PM
 • Binsaito: chắc ăn ở chứ cj :/ 11/25/2015 10:25:58 PM
 • ngomen24998: đúng hk Nhok 11/25/2015 10:25:59 PM
 • Binsaito: như con nhỏ bên tui này 11/25/2015 10:26:20 PM
 • Binsaito: nó dth lắm 11/25/2015 10:26:24 PM
 • Nhok Clover: bọn con trai keo như kẹo kéo 11/25/2015 10:26:38 PM
 • Nhok Clover: toàn là tự bỏ tiền ra mua 11/25/2015 10:26:47 PM
 • Nhok Clover: có khi bọn nó còn giật của mình nữa chứ 11/25/2015 10:26:58 PM
 • ngomen24998: chính xác lun Nhok 11/25/2015 10:27:00 PM
 • Binsaito: mỗi lần nó thèm ăn mà ko đãi thì chỉ có chết thôi ._. 11/25/2015 10:27:03 PM
 • Binsaito: à cái đó thì tui cũng có :v 11/25/2015 10:27:09 PM
 • ngomen24998: dth zay thui đòi j nua bin 11/25/2015 10:27:22 PM
 • Binsaito: sướng lắm, đôi khi giật đk nguyên bì chưa bóc tem 11/25/2015 10:27:27 PM
 • Binsaito: :3 11/25/2015 10:27:30 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:27:42 PM
 • Marin: rolling_on_the_floor 11/25/2015 10:27:53 PM
 • ngomen24998: tui cug ngồ chug vs con trai mak 11/25/2015 10:27:59 PM
 • Marin: bác bin bần cùng hóa 11/25/2015 10:28:02 PM
 • ngomen24998: có zay đâu 11/25/2015 10:28:04 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:28:12 PM
 • Binsaito: xong bả rướt làm mình chạy như Tào Tháo rượt =.= 11/25/2015 10:28:18 PM
 • ngomen24998: Marin có ngồi chung vs con gái hk 11/25/2015 10:28:44 PM
 • Marin: có chị 11/25/2015 10:29:13 PM
 • Marin: lp em âm thịnh dương suy 11/25/2015 10:29:21 PM
 • Marin: 30 nữ 15 nam 11/25/2015 10:29:27 PM
 • ngomen24998: hjhj 11/25/2015 10:30:10 PM
 • ngomen24998: bù wa cho chị 11/25/2015 10:30:16 PM
 • ngomen24998: dương thịnh âm suy 11/25/2015 10:30:30 PM
 • ngomen24998: 25 nam 11 nữ 11/25/2015 10:30:40 PM
 • Marin: nữ gấp đôi nam và mấy chx trong lp cũng do nữ gánh vác hết 11/25/2015 10:32:44 PM
 • Marin: lp trưởng, lp phó tổ trưởng 11/25/2015 10:32:56 PM
 • Marin: duy lp lao động là nam laughing 11/25/2015 10:33:13 PM
 • Nhok Clover: con trai chả được gì 11/25/2015 10:33:16 PM
 • Binsaito: ơ hok dám đâu 11/25/2015 10:34:11 PM
 • ngomen24998: chứ s bin, nói nghe 11/25/2015 10:34:28 PM
 • Binsaito: chơi dùm nk, ăn dùm nek, ngủ dù nek.... bất sướng ik :3 11/25/2015 10:34:37 PM
 • ngomen24998: lao động thì faj nam chứ Marin 11/25/2015 10:34:41 PM
 • ngomen24998: bó tay bin 11/25/2015 10:35:00 PM
 • Nhok Clover: lao động có con trai lun 11/25/2015 10:35:14 PM
 • Nhok Clover: thằng lớp phó lao động lên chơi k 11/25/2015 10:35:29 PM
 • Nhok Clover: đứng chỉ đạo k hè 11/25/2015 10:35:36 PM
 • Nhok Clover: k đem dụng cụ lun 11/25/2015 10:35:41 PM
 • Binsaito: lớp phó là phải thế ^^ 11/25/2015 10:36:08 PM
 • Marin: đúng r 11/25/2015 10:36:33 PM
 • Marin: đúng chất sếp là phải chỉ tay 5 ngón 11/25/2015 10:36:47 PM
 • Binsaito: ko bik thôi chứ đứng thế để sắp xếp công việc cho mấy bà đấy 11/25/2015 10:37:07 PM
 • ngomen24998: hạ bệ thằng lớp phó 11/25/2015 10:37:18 PM
 • Binsaito: ngta gọi là nhìn xa trông rộng lắm mới đứng thế đó 11/25/2015 10:37:25 PM
 • Nhok Clover: khỉ 11/25/2015 10:37:32 PM
 • Binsaito: :3 11/25/2015 10:37:34 PM
 • Nhok Clover: mập như heo mà chả lao động 11/25/2015 10:37:38 PM
 • Nhok Clover: như thùng phuy di động 11/25/2015 10:37:46 PM
 • ngomen24998: là con trai vs lại là lop phó faj làm phụ chứ 11/25/2015 10:37:49 PM
 • ngomen24998: đúng hk Nhok 11/25/2015 10:37:57 PM
 • Nhok Clover: chỉ có lớp e là thế thoy c 11/25/2015 10:38:05 PM
 • Nhok Clover: con trai lớp e chả ra gì 11/25/2015 10:38:12 PM
 • Nhok Clover: -_- 11/25/2015 10:38:15 PM
 • ngomen24998: hjhjhj 11/25/2015 10:38:45 PM
 • Binsaito: sao tui cảm thấy nhột nhột sao á @@ 11/25/2015 10:38:45 PM
 • ngomen24998: s nhột bin 11/25/2015 10:38:58 PM
 • ngomen24998: o đây có aj hc chug lớp vs Nhok hk 11/25/2015 10:39:15 PM
 • Nhok Clover: k c 11/25/2015 10:39:23 PM
 • Nhok Clover: ở đây k kiếm ra 1 người cùng hương nữa 11/25/2015 10:39:36 PM
 • Nhok Clover: gần đây mới chỉ có 2 người thoy 11/25/2015 10:39:47 PM
 • nhocpropro2003: ae ce nhà ở đâu v 11/25/2015 10:43:09 PM
 • nhocpropro2003: ALO 11/26/2015 10:38:59 AM
 • Jin Zhi: có ai ko? 11/26/2015 2:26:05 PM
 • ♪♪taliw♪♪: có ai ko??? 11/26/2015 4:21:35 PM
 • noivoi_visaothe: có ai k? 11/26/2015 4:51:35 PM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ HTN
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruan Yujian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Marin
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • Moon
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • hieuvip102222
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • hongtram0702
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • trongtlt95
 • bahai1966
 • Binsaito
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • ღ ๖ۣۜJin ๖ۣۜKaido ღ
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • nhattrieuvo
 • andeptrai_thichreus
 • baoboombuumbuum
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400
 • MiMi
 • NhẬt Nhật
 • bluerose
 • mynguyen899112
 • nguyenhuevk66
 • ╭⌒╮☆♥Kem♥☆╭⌒╮
 • thekiet93
 • trinhlinh491999
 • nguyencamvanctld
 • hoangchung000
 • ho_ngoc_ba
 • creepypasta
 • tuananh111195
 • dinhthuong5429
 • hongngocnguyen2k
 • khongcanten994
 • nguyenthao1210tt
 • machongquantqn
 • Yatogami Tohka
 • Trang241299
 • dattqk789
 • DuDu
 • Jin Zhi
 • bestlucian
 • hoasociu2920
 • diem12TN
 • van11111
 • thanhmuongvt
 • quangquyen3072000
 • utnhinhanh163
 • vanhuydk
 • anh_hung_tooc