Chương V: HIDROCACBON NO

5K
lượt xem

ANKAN: CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I- CẤU TRÚC PHÂN TỬ ANKAN$1.$ Sự hình thành liên kết trong phân tử ankanCác nguyên tử $C$ ankan ở trạng thái lai hóa $sp^3$. Mỗi nguyên tử $C$ nằm...
14K
lượt xem

ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN$1.$ Đồng đẳngAnkan: metan ($CH_4$), etan ($C_2H_6$), propan ($C_3H_8$), các butan ($C_4H_ { 10}$), các pentan...
21K
lượt xem

ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I- TÍNH CHẤT HÓA HỌCỞ phân tử ankan chỉ có các liên kết $C-C$ và $C-H$. Đó là các liên kết $\sigma$ bền vững, vì thế ankan tương đối trơ về mặt...
8K
lượt xem

XICLOANKAN

I- CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP$1.$ Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankanCông thức phân tử và cấu trúc một số monoxicloankan không nhánh...
4

bài viết

Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:25:59 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: ưeeeeeeeeeeeeeeee 8/28/2015 10:25:59 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:25:59 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:25:59 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:00 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:01 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:01 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:01 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:01 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:01 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:03 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:03 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:03 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:04 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:05 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:06 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:07 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:08 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:08 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:08 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:08 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:09 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:09 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:09 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:09 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:10 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:11 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:12 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:12 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:12 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:12 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:12 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:12 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:13 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:14 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:14 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:14 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heartbroken_heart 8/28/2015 10:26:14 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: ee 8/28/2015 10:27:33 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: bị j z 8/28/2015 10:27:42 PM
 • Lam Vũ: 2 8/28/2015 10:28:09 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: 2 8/28/2015 10:28:16 PM
 • Lam Vũ: pé có biết sư ca tỷ bị làm sao k? 8/28/2015 10:28:35 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: chắc crazy ạ 8/28/2015 10:28:45 PM
 • Lam Vũ: --.-- 8/28/2015 10:28:57 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: confused 8/28/2015 10:30:20 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 10:30:31 PM
 • Pé's Píp's kHùng's: winking 8/28/2015 10:31:08 PM
 • Ruanyu Jian: MÔ PHẬT 8/28/2015 10:31:51 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 10:33:06 PM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 10:33:17 PM
 • Ruanyu Jian: NAM-MÔ 8/28/2015 10:37:31 PM
 • Ruanyu Jian: A-DI-ÐÀ 8/28/2015 10:37:31 PM
 • Ruanyu Jian: PHẬT 8/28/2015 10:37:37 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 10:44:05 PM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 10:47:52 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 11:02:03 PM
 • Ruanyu Jian: sad 8/28/2015 11:03:49 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 11:16:28 PM
 • Ruanyu Jian: sadsadbroken_heart 8/28/2015 11:18:31 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 11:31:02 PM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/28/2015 11:35:51 PM
 • Ruanyu Jian: sad 8/29/2015 12:05:25 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/29/2015 12:05:34 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 8/29/2015 12:16:38 AM
 • Ruanyu Jian: sad 8/29/2015 12:27:32 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • quynhpham16598
 • daxanh.bolide
 • huynguyenhuu657
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • hangphuong74
 • oanh12345
 • tuncunmich
 • han
 • trangjn10
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • andeptrai_thichreus
 • luongvanduc148
 • Tranhunghx
 • Chiuu
 • yeumenhieulamlamlam
 • Hoahong24400