I- TÍNH CHẤT VẬT LÍ
$1$. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
Bảng $6.1$: Hằng  số vật lí của một số anken
Nhận xét:
Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn xicloankan có cùng số nguyên tử $C$. Ở điều kiện thường, anken từ $C_2$ đến $C_4$ là chất khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhẹ hơn nước.
$2$. Tính tan và màu sắc
Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hầu như không tan trong nước và là những chất không màu.

II - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
Liên kết $\pi$ ở nối đôi của anken kém bền vững, nên trong phản ứng dễ bị đứt ra để tạo thành kiên kết $\sigma$ với các nguyên tử khác. Vì thế, liên kết đôi $C=C$ là trung tâm phản ứng gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho anken như phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hoá.
$1$. Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hoá)
Khi có mặt chất xúc tác như $Ni, Pt, Pd$, ở nhiệt độ thích hợp, anken cộng hiđro vào nối đôi tạo thành ankan tương ứng, phản ứng toả nhiệt, thí dụ:
$$CH_2 =CH_2 +H_2 \xrightarrow[{}]{{xt, t^0}} CH_3 -CH_3 $$
$$R^1R^2C=CR^3R^4 +H_2 \xrightarrow[{}]{{xt, t^0}} R^1R^2CH-CHR^3R^4 $$
$2$. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
a) Cộng clo
Etilen và clo đều ít tan trong dung dịch natri clorua. Thoạt đầu mức nước trong ống nghiệm thấp (A). Etilen cộng với clo tạo thành chất lỏng dạng dầu, không tan trong nước, bám vào thành ống nghiệm, áp suất trong ống nghiệm giảm làm cho mức nước nâng lên (B).
$$CH_2=CH_2+Cl_2 \rightarrow  ClCH_2-CH_2Cl  (1,2-đicloetan,  t_s:83,5^0C)$$
b) Cộng brom
Cho $0,2  ml$ anken lỏng, chẳng hạn $hex-2-en$, vào ống nghiệm chứa $2  ml$ nước brom, lắc kĩ rồi để yên, màu vàng - da cam của nước brom bị mất.
Brom dễ cộng vào nối đôi của anken tạo thành dẫn xuất đihalogen không màu:
                      $CH_3CH=CHCH_2CH_2CH_3+Br_2 \rightarrow  CH_3CHBr-CHBrCH_2CH_2CH_3  $
                                                                                                               ($2,3$ - đibromhexan)
Anken làm mất màu của nước brom, vì thế người ta thường dùng nước brom hoặc dung dịch brom trong $CCl_4$ làm thuốc thử để nhận biết anken.
$3$. Phản ứng cộng axit và cộng nước
a) Cộng axit
Hiđro halogenua ($HCl, HBr, HI$), axit sunfuric đậm đặc, ... có thể cộng vào anken.
Thí dụ:               $CH_2=CH_2+H-Cl  (khí)  \rightarrow   CH_3CH_2Cl $    (etyl clorua)
                          $CH_2=CH_2+H-OSO_3H \rightarrow  CH_3CH_2OSO_3H$   (etyl hiđrosunfat)
Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken
Axit cộng vào anken theo sơ đồ chung:
Phản ứng xảy ra qua $2$ giai đoạn liên tiếp:
Phản ứng $H-A$ bị phân cắt dị li: $H^+$ tương tác với liên kết $\pi$ tạo thành cacbocation, còn $A^-$ tách ra.
Cacbocation là tiểu phân trung gian không bền, kết hợp ngay với anion $A^-$ tạo sản phẩm.
b) Cộng nước (phản ứng hiđrat hoá)
Ở nhiệt độ thích hợp và có xúc tác axit, anken có thể cộng nước, thí dụ:
           $CH_2=CH_2 + H - OH \xrightarrow[{}]{{H^+,  t^0}} HCH_2 - CH_2OH   $ (etanol)
c) Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken
Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo ra hỗn hợp hai đồng phân, trong đó có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ

Quy tắc Mac-côp-nhi-côp:
Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (kí hiệu chung là $HA$) vào liên kết $C=C$ của anken, $H$ (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào $C$ mang nhiều $H$ hơn (cacbon bậc thấp hơn), còn $A$ (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào $C$ mang ít $H$ hơn (cacbon bậc cao hơn).
$4$. Phản ứng trùng hợp
Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì tham gia phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau thành những phân tử mạch rất dài và có khối lượng phân tử lớn. Người ta gọi đó là phản ứng trùng hợp. Thí dụ:
Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau thành những phân tử rất lớn gọi là polime.
Trong phản ứng trùng hợp, chất đầu (các phân tử nhỏ) được gọi là monome. Sản phẩm của phản ứng gồm nhiều mắc xích monome hợp thành nên được gọi là polime. Số lượng mắc xích monome trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp và kí hiệu là $n$.
$5$. Phản ứng oxi hoá
Giống với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra $CO_2, H_2O$ và toả nhiều nhiệt:
$$C_nH_{2n}+\frac{3n}{2}O_2 \rightarrow  nCO_2 + nH_2O ;  \Delta H < 0 $$
Khác với ankan, anken làm mất màu dung dịch $KMnO_4$:
                            $3CH_2=CH_2 + 2KMnO_4+4H_2O \rightarrow  3HOCH_2-CH_2OH + 2MnO_2+2KOH$
                                                                                              (etylen glicol)
Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch kali penmanganat được dùng để nhận ra sự có mặt của liên kết đôi anken.

III- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
$1$. Điều chế
Trong công nghiệp, etilen, propilen và butilen được điều chế bằng phản ứng tách hiđro từ ankan tương ứng bằng phản ứng crăckinh.
Trong phòng thí nghiệm, etilen đuợc điều chế bằng cách đun etanol với axit sunfuric đậm đặc:
$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[{}]{{H_2SO_4,  170^0C}} CH_2=CH_2 + H_2O $$
$2$. Ứng dụng
Trong các hoá chất hữu cơ do con người sản xuất ra thì etilen đứng hàng đầu về sản lượng. Sở dĩ như vậy vì etilen cũng như các anken thấp khác là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp tổng hợp polime và các  hoá chất hữu cơ khác.
a) Tổng hợp polime
* Trùng hợp etilen, propilen, butilen người ta thu được các polime để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nướcm,... dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
* Chuyển hoá etilen thành các monome khác để tổng hợp ra hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống và kĩ thuật. Thí dụ:


b) Tổng hợp các hoá chất khác
Từ etilen tổng hợp ra những hoá chất hữu cơ thiết yếu như etanol, etilen oxit, etylen glicol, anđehit axetic,...

Thẻ

Lượt xem

21171
Chat chit và chém gió
 • Ruanyu Jian: sad 7/27/2015 8:03:43 AM
 • Nhok Clover: có ai k?? 7/27/2015 3:01:43 PM
 • sea dragon: hế lô 7/27/2015 8:56:18 PM
 • sea dragon: có ai ko 7/27/2015 8:56:23 PM
 • sea dragon: bùn ghê 7/27/2015 8:56:30 PM
 • sea dragon: bên toán thì toàn các bậc cao nhân còn ở đây thì.................... 7/27/2015 8:57:04 PM
 • sea dragon: sad 7/27/2015 8:57:17 PM
 • sea dragon: chị ơi nhok ơi chị có ở đó ko 7/27/2015 8:57:35 PM
 • sea dragon: em bùn ghê...ê....ê nè 7/27/2015 8:57:53 PM
 • sea dragon: sad 7/27/2015 8:58:02 PM
 • Kim Chi: ? 7/27/2015 9:05:37 PM
 • Ruanyu Jian: laughing 7/27/2015 9:11:57 PM
 • Kim Chi: laughing 7/27/2015 9:19:33 PM
 • Lăng Lăng của anh: chị kim chi 7/27/2015 9:22:53 PM
 • Lăng Lăng của anh: có đây k? 7/27/2015 9:22:58 PM
 • Lăng Lăng của anh: chị chi? 7/27/2015 9:24:33 PM
 • Kim Chi: sao em? 7/27/2015 9:30:26 PM
 • Nhok Clover: có ai k?? 7/27/2015 9:32:37 PM
 • Ruanyu Jian: nkoc vao f nhan qua 7/27/2015 9:34:11 PM
 • Nhok Clover: ok a 7/27/2015 9:35:21 PM
 • Nhok Clover: thanks a nhé 7/27/2015 9:35:31 PM
 • Ruanyu Jian: uk 7/27/2015 9:40:17 PM
 • Nhok Clover: s bên này vắng thế này 7/27/2015 9:41:01 PM
 • Ruanyu Jian: qua tosn 7/27/2015 9:42:48 PM
 • vancong89: 222222222222 7/28/2015 8:38:28 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/28/2015 8:46:58 AM
 • han: Hi vọng cái j 7/28/2015 8:48:26 AM
 • Ruanyu Jian: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9244/dien-phan-dung-dich 7/28/2015 9:14:43 AM
 • han: Ak a hỉu ý e ghê 7/28/2015 9:15:00 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/28/2015 9:15:06 AM
 • han: ee còn dịnh ns e load sang dó 7/28/2015 9:15:13 AM
 • Ruanyu Jian: anh k hieu e con hieu ai 7/28/2015 9:15:14 AM
 • Ruanyu Jian: happy 7/28/2015 9:15:24 AM
 • han: ốej mun nôn quá đi 7/28/2015 9:15:27 AM
 • Ruanyu Jian: broken_heart 7/28/2015 9:15:33 AM
 • Ruanyu Jian: anh chưa nói với e 7/28/2015 9:15:41 AM
 • dmmdmm03: clgt 7/28/2015 10:54:01 AM
 • Kim Chi: CÓ AI KO TA 7/28/2015 8:23:18 PM
 • sockpro551: co a day 7/28/2015 8:24:26 PM
 • sockpro551: big_grin 7/28/2015 8:24:44 PM
 • Kim Chi: AI ZỢ?? 7/28/2015 8:25:25 PM
 • Kim Chi: surprise 7/28/2015 8:25:36 PM
 • Kim Chi: đâu dui ??? 7/28/2015 8:26:32 PM
 • Kim Chi: waiting 7/28/2015 8:30:06 PM
 • thanhdat: có ai chơi lol k vô team đi 7/28/2015 8:37:16 PM
 • Kim Chi: cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
 • Kim Chi: ko có đâu 7/28/2015 8:37:37 PM
 • thanhdat: rolling_on_the_floorrolling_on_the_floorrolling_on_the_floor 7/28/2015 8:37:44 PM
 • thanhdat: sai k 7/28/2015 8:37:50 PM
 • thanhdat: sao lại k có 7/28/2015 8:37:57 PM
 • Kim Chi: hiện giờ ko có ai 7/28/2015 8:38:54 PM
 • han: cóa 7/28/2015 8:40:41 PM
 • Kim Chi: còn ai ko??????????????????? 7/28/2015 8:48:22 PM
 • han: bạn sang toán đi 7/28/2015 8:52:18 PM
 • han: nhìu người lắm đấy 7/28/2015 8:52:48 PM
 • Kim Chi: um 7/28/2015 8:53:38 PM
 • Kim Chi: nhưng tớ ko thik 7/28/2015 8:53:47 PM
 • han: thế ak 7/28/2015 8:53:56 PM
 • Kim Chi: happy 7/28/2015 8:54:59 PM
 • han: mk thấy mỗi toán là đang sôi nổi thôi lí hóa j cx o thấy ai cả 7/28/2015 8:55:09 PM
 • Kim Chi: ko bit hnay mấy ng kia đâu nốt 7/28/2015 8:56:49 PM
 • sockpro551: ek co ai ko 7/28/2015 9:03:42 PM
 • Nhok Clover: có ai k?? 7/28/2015 9:31:18 PM
 • sockpro551: tui day 7/28/2015 9:35:07 PM
 • sockpro551: bán acc lm bạc 1 83 tuong ai mua ko 7/28/2015 9:36:25 PM
 • Nhok Clover: hello 7/28/2015 9:41:41 PM
 • Ruanyu Jian: 🌛🌑🌒🌙🌙⛄🌕🌗🌅🌅 7/28/2015 11:44:50 PM
 • Kim Chi: broken_heart 7/29/2015 7:21:54 AM
 • Ruanyu Jian: 🔱 7/29/2015 10:50:37 AM
 • Lăng Lăng của anh: http://hoa.hoctainha.vn/Hoi-Dap/Cau-Hoi/9513/hoa-11 7/29/2015 11:06:45 AM
 • Lăng Lăng của anh: mn giúp em bài này 7/29/2015 11:06:55 AM
 • 0975346127: co ai ko 7/29/2015 2:32:20 PM
 • peknho86: ?? 7/29/2015 2:49:39 PM
 • tieuthaolinh: ac va` mọi người giúp e lm bài này với 7/29/2015 3:33:47 PM
 • Ruanyu Jian: k 7/29/2015 3:34:11 PM
 • tieuthaolinh: đi ac giúp e 7/29/2015 3:35:04 PM
 • Ruanyu Jian: em fang bai chua? 7/29/2015 3:37:31 PM
 • tieuthaolinh: a chỉ e vs . 7/29/2015 3:38:56 PM
 • Ruanyu Jian: em hoi hoa ak 7/29/2015 3:44:12 PM
 • Nhok Clover: có ai k??? 7/29/2015 4:26:17 PM
 • quynhlenguyen28052000: hi 7/29/2015 4:44:59 PM
 • Ruanyu Jian: 👽 7/29/2015 7:31:36 PM
 • Lăng Lăng của anh: chị chi ơi 7/29/2015 7:43:15 PM
 • Ruanyu Jian: em gai a chua on 7/29/2015 7:44:25 PM
 • Lăng Lăng của anh: xin lỗi 7/29/2015 7:44:43 PM
 • Ruanyu Jian: ? 7/29/2015 7:49:46 PM
 • Lăng Lăng của anh: làm phiền nhiều rồi 7/29/2015 7:53:28 PM
 • Lăng Lăng của anh: chị chi ơi 7/29/2015 9:04:02 PM
 • 0975346127: 2222222222222 7/29/2015 9:09:41 PM
 • Ruanyu Jian: 🍔🍝🍝🍝🍰🍩🍦🍦 7/29/2015 9:23:51 PM
 • Ruanyu Jian: Nhoc 7/29/2015 9:30:35 PM
 • Nhok Clover: có ai ở đây k ta?? 7/29/2015 10:09:50 PM
 • Trust _no _one: 2 7/29/2015 10:41:34 PM
 • Ruanyu Jian: 👃 7/29/2015 10:46:22 PM
 • Ruanyu Jian: thi ra tron o day 7/29/2015 10:47:13 PM
 • Ruanyu Jian: 👿 7/30/2015 12:06:05 AM
 • Ruanyu Jian: 👣 7/30/2015 8:15:46 AM
 • Ruanyu Jian: chao buoi sang, em gai 7/30/2015 8:19:26 AM
 • Kim Chi: big_grin 7/30/2015 8:46:31 AM
 • Kim Chi: CÓ AI KO ????? 7/30/2015 8:57:02 AM
Đăng nhập để chém gió cùng mọi người
 • Đỗ Quang Chính
 • viet130480
 • Hỗ Trợ BQT
 • Xusint
 • thanhhuyen431
 • phmgiang128
 • koi hi
 • nams2a1996
 • watashitipho
 • Lê Quang Trung
 • quangbac1993
 • HọcTạiNhà
 • tinhyeucuocsong199x
 • Cá Hêu
 • henry0905
 • prettygirl97huahua
 • minhtien1406
 • hnguyentien
 • Vô Minh
 • ekira9x
 • ngolam39
 • mynoname3
 • nguyenvanchinh040493
 • caunhocngoc_97
 • tronglam234
 • maiyeunguoi_love_hy
 • heosua2912
 • lord_of_wolfs_back
 • tamhero96
 • kimvanthao
 • cchuaq
 • vukythien
 • cobetocnau.lyly
 • nguyenphong01071991
 • thanhnguyen5718
 • kd_8296
 • hocdetaodungtuonglai10
 • tachuong312
 • manhtuongbgvnvn
 • nguyenhieupro98
 • ductoan933
 • gnolwalker
 • Tiến Thực
 • nghis2179
 • woodknight22
 • Gà Rừng
 • kpakinh7
 • thanhtran8101998
 • vitvitvit29
 • letronghai23
 • babyhe0vip
 • lygiahuyks
 • quangkl1998a
 • tokhatnhi_vip
 • mymylanhchanh_nhinhanh
 • isco1992
 • monkey_tb_96
 • Vo Quy Hung
 • thanhnhi1949
 • yeulaptrinh98
 • faylovebeast
 • thangha1311999
 • Dân Nguyễn
 • bontiton96
 • sua.shine90109
 • mikicodon
 • duyenlacuaduy
 • nnguyenminhson70
 • doffy.onepiece
 • Mun Sociu
 • megai1995
 • white cloud
 • th.thinhkts
 • Thịnh Hải Yến
 • gaprodianguc95
 • congthanglun4
 • smallhouse253
 • chestnutnguyen97
 • tinhnghich.caheo
 • jodieiris285
 • ẩn ngư
 • meoconlucloi1998
 • lenguyenanhthu2991999
 • °•☾๖ۣۜDe๖ۣۜViL☽•°
 • sakurakinomoto199
 • ๖ۣۜHoa•๖ۣۜSữa™
 • parkji99999
 • bồ công anh
 • never give up
 • huongdvu89
 • Dark
 • nhocthienthan18
 • LanguaeofLegend
 • saupc7
 • kien105
 • tart
 • huyen_anh_bn98
 • dieulinhnt.ptit
 • nhuynguyen113
 • greengreen4398
 • lexuanmanh98
 • camtucau0101
 • huongduong2603
 • huethanh527
 • misstrang97
 • Gia Bảo
 • dongthoigian1096
 • Ruanyu Jian
 • thanhhoapro056
 • ttra2004
 • njnda_blade
 • ***
 • kzinpro
 • nguyenthanhtien1357
 • pengok71
 • nhinhupy
 • haumjn
 • linhlun17041998
 • luu00238
 • oanhoanhlx2
 • GIA LONG
 • Cô nàng tháng sáu
 • phamnhitrinh
 • kaitokidabcd
 • thienhoangsinh
 • ngoandinh3
 • phamstars1203
 • shungshinhye
 • mailatoi456
 • tranvanduy214
 • phamthithoa673
 • ntquang1999
 • ng.phamlamvien2000
 • Jang GD
 • phuongphuongthanhthanh1010
 • jasmine16397
 • hoangtuhit
 • hoangoanh2893
 • bengocquynh1504
 • lebinhtx5
 • tbn.chemisnoi
 • Hakunzee
 • nnk510blc
 • caibang267
 • huongthuycherry
 • Nhok Clover
 • phamtienthanh1994
 • fininana
 • sea dragon
 • narutoandsashuke
 • vananhsh98
 • bbb
 • hongngoccatholic2000
 • rooneyminh1998
 • trangh152
 • nam961997
 • duongthuanhieu
 • tizon9x
 • quynhpham16598
 • huynguyenhuu657
 • uyenlarry81
 • tieuthukhotinh11
 • bahai1966
 • hangphuong74
 • han
 • dobaonam.nbo
 • tieuyen
 • namtannguyen2805